Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

Inlägg 1 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

Jag har sett exempel på där man behandlar text från Dan. kring de sjuttio årsveckorna. Och där man i vad man skriver, bakar in en ersättningsteologi.

Det sker med en ofullständig utläggning av Daniels profetia och ofullständig utläggning av Jesu Ord i Matt. Kap. 24. Detta medför en konsekvens att profetian om Vedermödan och ”förödelsens styggelse” enbart handlar om ett skede som då slutar vid att det skulle ha skett vid Jerusalems och Templets förstöring år 70.

Människor invaggas därför till att inte se Israels speciella uppgift som ingen annan kan uppfylla som Gud myntar i sitt löfte till Abraham:

”I din avkomma skall ALLA JORDENS FOLK BLI VÄLSIGNADE.. Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE.”

Här luras människor också till att inte beredas inför ännu en vedermöda (Den andra vedermödan) och ännu en förödelsens styggelse (den andra förödelsens styggelse) under antikrists tidsperiod, som vi nu har framför.

I Pusslet mellan texterna i Matt. kap. 24 och Daniel i den förförelse som skapar en ersättningsteologi, så blandas skeendet vid den första förödelsens styggelse och första Vedermödan (Jerusalems förstöring) och skeendet vid den andra förödelsens styggelse och dess avslutning (Vedermödan under antikrist som Jesus avbryter och så upprättar Tusenårsriket).

Matt 24:15: ”När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det”.

I Dan. 9:24 som Jesus här hänvisar till, behöver man se vad den första delen handlar om, ”Sjuttio veckor / Sjuttio sjuor/är bestämda över ditt folk (Israel) och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse”.

Detta går i sin fullbordan vid Kristi tillkommelse (andra ankomst), då när Judarna ska se vem de har genomborrat och kommer till tro på Jesus som en hel nation och ett helt folk för att gå in i Tusenårsriket, när de då kommer in i sin kallelse och uppgift som ingen annan kan genomföra.

Denna vers försöker en del troende lägga beslag på för att gälla dem för egen del och att ta över denna speciella kallelse till det Judiska folket och Israel (ersättningsteologi).

Den andra delen av versen hos Daniel, handlar om Jesus vid sitt första kommande där Han ska: ”försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.”

I det ljuset ska denna falska mening ses som jag sett förekomma: ”Denna profetia ger oss, och skulle ge judarna, en specifik information som skulle göra det möjligt att fastställa den exakta tiden för Messias ankomst som ‘judarnas konung’.”

Man hoppar här i förförelsen direkt till Jesu andra ankomst. Men det är två ankomster av Jesus som texten vill visa på och dessutom på tiden däremellan. Dels Jesu ankomst som frälsaren och dels ankomsten när Han ska upprätta Tusenårsriket.

Däremellan pekas på två vedermödor. Ett vid Jerusalems och Templets (Det andra Templet) förstöring år 70. Men också den andra vedermödan som kallas för ”Jakobs nöd” som ännu ligger framför. Då när antikrist ska plagiera den sanne Kristus, upprätta ett förbund med Israel och bygga upp det tredje Templet i Jerusalem.

Han inrättar igen offren i templet för att så efter halva sin regeringsperiod bryta förbundet. Stoppa offren. Själv sätta sig i Templet och förege sig vara Gud och starta den största förföljelse av Israel som någonsin skådat.

Det är då endast en kvarleva kvar när Jesus då avbryter vedermödan, kastar antikrist och den falske profeten i eldsjön och upprättar Tusenårsriket.

Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

 1. Inlägg 2 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Dessa verser härunder handlar om Jesu första ankomst som frälsare och hans korsfästelse och senare den första vedermödan, Jerusalems förstöring år 70:

  9:25: ”Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå /sju veckor och sextiotvå veckor/. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

  9:26: ”Men efter de sextiotvå veckorna /skall den Smorde förgöras (korsfästelsen), helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket” (den första vedermödan, Jerusalems och det andra Templets förstörelse år 70. (Det första Templet var det Tempel som Salomo byggde. Vilket jag återkommer till).

  Men fortsättningen handlar om den andra förödelsens styggelse och den andra Vedermödan under antikrist: ” till en furste kommer (antikrist). Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten”. Vilket syftar framåt inför nästa, den andra vedermödan, ”Jakobs nöd”, när plagiatet av Kristus, antikrist träder fram vid ändens tid:

  9:27: ”Han (antikrist) skall stadfästa förbundet med de många under en vecka (vedermödan som inleds med antikrists charmoffensiv och likt en falsk världsfrälsare ordnar upp världens problem), och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer (och sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud. Då inleds hans vilddjursperiod, när han ska försöka utrota det Judiska folket).

  Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (Jesu enda andra ankomst när Han ska kasta antikrist och den falske profeten i eldsjön och upprätta Tusenårsriket).

  Intressant är då att se hur detta sammanfaller med senare delen av Ordet i Matt. 24 av Jesus.

  Men vi ser först nu här på större delen av texten av Jesus, så att vi ser bägge styggelserna och de bägge vedermödorna. Dels vid Jerusalems förstöring och dels antikrist med vedermödan som avbryts av Jesus vid Hans ankomst för att upprätta Tusenårsriket:

  ”När ni ser ’förödelsens styggelse (den förste styggelsen) som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.

  Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten ( 1. Detta är vid den första vedermödan och inför Jerusalems och det andra Templets förstöring år 70)

  Så i samma mening följer så beskrivningen av 2. den andra vedermödan. Att det är den det då handlar om ser vi utifrån att detta sker just i anslutning innan Jesus kommer, ”alla ska se Honom” och Han avbryter vedermödan:

  ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma (den andra vedermödan – Jakobs nöd under antikrista regeringstid). Hade inte den tiden förkortats/avbrutits skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas…

  För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer (Kristi enda andra ankomst)…Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas.

  Då ska Människosonens tecken synas på himlen (Kristi enda andra ankomst), och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

  Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

  Detta är Uppryckandet när de troende får sina uppståndelsekroppar i mötet med Jesus i skyn för att ”regera med Kristus för Tusen år”. Det är oerhört mycket som sker i detta skeende som jag återkommer till.

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 2. Inlägg 3 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Jerusalems förstörelse kan syfta på två händelser i Jerusalems historia:

  Den första genom den babyloniske härskaren Nebukadnessar II år 586 f.Kr., då hans trupper erövrade huvudstaden i Juda rike och förstörde bland annat Jerusalems tempel som byggdes av kung Salomo ca 400 år tidigare. (Det första Templet).

  Den andra (och den som oftast åsyftas och som den första av Jesus hänvisningar i texten syftade på) genom den romerske generalen Titus år 70 (Den första vedermödan, Jerusalems och det andra Templets förstöring).

  Detta skedde då Serubbabels tempel, som restes efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen runt år 500 f.Kr. och som kung Herodes den store byggde vidare på från år 20 f.Kr., förstördes. (Det andra Templet)

  Det fanns förelöpare till den slutlige ”förödelsens styggelse” antikrist, den falske världsfrälsaren, en annan, en istället för Kristus.

  Man betraktade som ”Förödelsens styggelse”, när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. offrade en gris till den grekiske guden Zeus på ett altare i Jerusalems tempel.

  Den som Jesus antagligen åsyftar i sin första del som ”förödelsens styggelse” (Den första förödelsens styggelse), torde vara Kung Herodes den store, som lät under sin regeringstid bygga ut Templet och tempelplatsen i ännu större prakt än Salomos, och templet kom att kallas ”Herodes tempel”.

  Han arbetade vidare med Templet och hade planer på att sätta upp en staty av sig själv i Templet, i arbetet som utfördes fram till år 64 e.Kr. Romarna uppförde dessutom senare ett Jupitertempel på tempelplatsen. Det betraktades som ”förödelsens styggelse”.

  Den andra förödelsens styggelse som åsyftas är när antikrist sätter sig i ett tredje uppbyggt Tempel och föreger sig vara Gud.

  Enligt Bibelns profetior kommer ett fjärde Judiskt Tempel att byggas på tempelplatsen. Beskrivningen av detta tempel finns i Hesekiel kapitel 40-47. Sedan romarnas förstörelse av Serubbabels/Herodes Tempel år 70 (det andra Templet), har religiösa Judar bett till Gud att tillåta templet återuppbyggas på Tempelberget i Jerusalem.

  Denna bön har varit en formell del av judendomens tre dagliga bönestunder och man sjunger sånger om Templet. Även om Templet har förblivit obyggt är begreppet och drömmen om ett Tempel heligt inom judendomen, särskilt den ortodoxa formen. Profeterna i Tanach förutspådde att det Templet skulle byggas när Messias enligt Judisk tro kommer.

  Men det fjärde Templet profeterat om i Hesekiel föregås av det tredje Templet, när plagiatet av Messias, antikrist kommer och duperar Israel med att upprätta ett förbund med dem och som senare efter att han har brutit förbundet och i det Tempel som han låtit återuppbygga, stoppar ritualerna som han tillåtit och börjar förfölja Judarna efter att han satt sig i Templet och föreger sig vara Gud.

  Detta är då den andra av förödelsens styggelse och andra vedermöda som Jesus talar om i texten och som ska ske just innan Hans tillkommelse, när alla ska se Honom som en blixt från öster till väster.

  Det är också vad Paulus talar om i 2 Tess. kap. 2: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.

  Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud…

  Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.”

  Forts Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 3. Inlägg 4 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Vill så peka på ett felaktigt påstående som jag mött med anledning av Daniels 70 – årsveckor: ”70 veckor hade avslutats när Jerusalem blev förstört av romarna.”

  Därmed kapar man bort hela perioden med den andra förödelsens styggelse under den andra Vedermödan och antikrist.

  Ser också exempel på hur man felaktigt citerar också om den halva årsveckan: ” ‘Mitt i veckan/sjuan , den sista sjuan, blir den Smorde, Jesus Kristus Messias förgjord/korsfäst.’ Jesus säger det är fullbordat.”

  Här förväxlas skeendet kring Jesu första ankomst och korsfästelsen med när antikrist – den andra förödelsens styggelse – efter sin ”charmoffensiv” avbryter offerceremonierna i det tredje Templet, föreger sig vara Gud och startar förföljelsen av det Judiska folket. Detta är vad vi nu har framför och sker innan Kristi enda andra återkomst.

  Alltså detta med – Mitt i veckan/sjuan – halva årsveckan syftar på när antikrist (den andra förödelsens styggelse) under vedermödan (den andra vedermödan) säger upp sitt falska plagierade, falska förbund med Israel där han försökt kopiera Guds förbund med Israel beskrivet i Jer 31: 31 – 33:

  ”Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus… detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”

  Den ”sista sjuan”, 70:e årsveckan handlar om andra vedermödan under antikrist och är inte något som handlat om en tid som avslutades med Jerusalems förstöring som var den första vedermödan.

  Den 69:e årsveckan för Israel avslutas efter Jesu uppståndelse och den första kristna församlingen framträder. Då inleds en parentes i de sjuttio årsveckorna som gäller Israel. Och vi har dels ”församlingens/ hedningarnas tidsålder som varar fram till Kristi enda andra ankomst där Han avslutar/avbryter den andra Vedermödan under antikrist och så upprättar Tusenårsriket. Återkommer till hur länge församlingens tidsålder varar.

  Men i och med den andra vedermödan – Jakobs nöd – och antikrists tidsperiod, så början klockan ticka igen för Israel och deras 70: årsvecka löper då tillsammans med församlingens tidsålder fram till Jesu enda andra återkomst och upprättandet av Tusenårsriket. Då ska de i den troende församlingen få sina uppståndelsekroppar och ”regera med Kristus för Tusen år”.

  Församlingen kommer att ha det väldigt trångt i den senare delen av antikrists tidsperiod. Många kommer att få bli martyrer, då när de i mötet med antikrist ”övervann honom i kraft av lammets blod och sitt vittnesbörds ord och de älskade inte så sina liv att de drog sig undan döden”.

  De ska då finnas där för det Judiska folket i deras nöd och peka på Kristus och förbereda dem inför mötet med Jesus när Han kommer och sätter fötterna på Oljeberget vid sin andra ankomst.

  Judarna ska vid Kristi andra ankomst se vem ”de har genomborrat”, kommer till tro på Jesus på en dag. Då ”hela Israel”, som enda nation och ett helt folk ska tro på Jesus. De kommer då in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket, som ingen annan kan uppfylla och de ska då ”bli till välsignelse för en hel värld” när löftet till Abraham går i uppfyllelse:

  ”I din avkomma skall ALLA JORDENS FOLK BLI VÄLSIGNADE.. Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE.”

  Vad som omtalas här angående förbundet med Judarna när Jesus kommer, är det nya förbundet i Jesu blod – blodsförbundet som även upprepas i Hebr 8:10:

  ”Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”

  Då uppfylls vad Paulus talar om i Rom. Kap 11: ”Gud har inte förkastat SITT FOLK som han en gång har erkänt som sitt…Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det?.. För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?…

  förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in (När Jesus kommer tillbaka). Och det är så HELA ISRAEL ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob.

  Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller UTKORELSEN är de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.”

  Israels kallelse och uppgift omfattar dem som ett helt folk och en hel nation. Det enda i sitt slag och ingen annan kan fullgöra deras uppgift under Tusenårsriket!

  Men vad som här talas om förbund handlar inte om något annat förbund än det ”nya förbundet i Jesu blod” – ”blodsförbundet” = ”ta bort ogudaktighet från Jakob…när jag tar bort deras synder…Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”

  Judarna har samma väg till pånyttfödelse och räddning till Guds gemenskap som alla andra: Tron på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Det är detta som sker med dem som en hel nation och folk när de ser Jesus stå på Oljeberget när Han kommer i sin andra ankomst.

  Har det Judiska folket och Israels nation en speciell kallelse och uppgift

  Har Gud två folk – Dispensationalismen

  HAR ISRAEL OCH DE HEDNAKRISTNA OLIKA VÄGAR TILL GUD

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 4. Inlägg 5 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Vi ska se på en del hopblandning i Daniels text som jag även mött:

  Först talas riktigt om det nya förbundet, men förutom att man blandar in fel årsvecka när man menar sig syfta på vecka 70 men det handlar om vecka 69 och man har citat som handlar om antikrist som man vilseledande applicerar på Jesus, så blir det hela helt vilseledande när man förklarar Dan. 9:27 så här:

  ”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. ”

  Men detta handlar inte om Jesus och Hans blodsförbund. Det handlar om det förbund som plagiatet antikrist ska sluta med Israel och som han bryter mitt under sin tidsperiod på 7 år.

  Vidare sägs så därför felaktigt från vad jag mött: ”Detta sker under den sista årsveckan/sjuan. Jesu korsfästelse och ett nya förbundet inträder och som stadfästs vid påskmåltiden med lärjungarna. Genom nattvarden påminns vi om det som hände på korset. Jesus säger: ”Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse”.

  Men den sista årsveckan handlar om den andra vedermödan och den andra förödelsens styggelse – antikrist! Så har man skapat en helt vilseledande text utifrån deras försök att tolka Dan. 9: 27.

  Så sker ännu en sammanblandning som jag mött, som börjar rätt, men som avslutas med något som syftar på den andra vedermödan och den andra förödelsens styggelse antikrist, som vi nu har framför och därför blir denna följande sammanblandning fullständigt vilseledande:

  ”Jesus är nu det nya Templet och skuggbilderna är borta. Det som händer nu är ett ‘eko’ av det som hände på Korset…Men slutet kommer som en störtflod.

  Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten…Och på styggelsens vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

  Men detta handlar inte om Jerusalems och det andra Templets förstörelse som man försöker komma fram till, utan detta handlar om den andra förödelsens styggelse, antikrist och den andra vedermödan som avbryts vid Jesu andra ankomst när Han upprättar Tusenårsriket:

  ”Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten…Och på styggelsens vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

  Ännu en sammanblandning jag mött som förvillar: Mitt i detta som härunder citeras, så läggs det in en profetia som säges handla om första vedermödan och Jerusalems förstöring. Men som egentligen handlar om skeendet under andra vedermödan och antikrist – den andra förödelsens styggelse – som vi nu har framför oss:

  Så här lyder förvillelsen: ”Straffdomen som var bestämd kommer nu över hela landet Israel. Jes 10:20 ‘På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem” och man syftar felaktigt på Jerusalems förstöring år 70.

  Dock är det så att den som slog dem i texten syftar på den andra vedermödan och av den andra förödelsens styggelse – antikrist.

  I fortsättningen ser vi vad som åsyftas: ”I trohet skall de stödja sig på HERREN, Israels Helige”. Vilket sker när Jesus kommer tillbaka och de på en enda dag kommer till tro på Jesus: ”En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige. Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om.”

  Detta handlar ju om när Jesus kommer i sin andra ankomst, upprättar Tusenårsriket och Israel kommer in i sin kallelse och uppgift.

  Vi tittar igen på Dan 9: 24-27: ”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.”

  Denna profetias andra del får sin början nästan 500 år före korset, som här visas på och får sin fullbordan vid Jesu första ankomst där ”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv”: ”försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste”.

  Men profetians första del av texten får sin fullbordan den dagen då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget, och upprättar riket för Israel: Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse…”

  Genom att studera denna profetia får vi en kronologisk ordning för Bibliska profetior, inte bara fram till Jesu första kommande, lidande död och uppståndelse. Även den första vedermödan med Jerusalems förstöring under den tidens ”förödelsens styggelse”.

  Det ger oss samtidigt överblick över hela ändtidens utveckling, som både innebär antikrist framträdande (den andra förödelsens styggelse), hans förbund med Israel, den andra vedermödan – större än den första,

  och fram till Jesu seger över Antikrist vid Harmageddon, och det kommande Gudsriket på jorden där bönen om ”tillkomme Ditt rike” förverkligas. Bönen om att ”ske Din vilja såsom i Himlen så och på Jorden” fullbordas efter Tusenårsriket när Gud upprättar ”En ny Himmel och en Ny Jord”

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 5. Inlägg 6 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Israels 70 – årsveckor

  Det hebreiska ordet för vecka är ”shabua”, som ordagrant betyder en vecka av sju, eller en ”sjua”. 70 veckor betyder med andra ord 70 sjuor, som är en profetisk tid för Israel. på 70 x 7 år som blir 490 år. Det skulle med andra ord gå 490 år innan Herren skulle upprätta det lovade Gudsriket för Israel enligt deras kalender.

  Hela tidsperioden på 70 veckor är indelat i tre tidsperioder. Först en på 7 veckor, sedan en period på 62 veckor, och en sista på 1 vecka.

  Det går 7 veckor (49 år) från dess att Artaxerxes ger sin order att bygga upp Jerusalem och dess Tempel (det första Templet), som förstördes 586 f.Kr av Nebukadnessar II , till dess att Jerusalem blir återuppbyggd.

  Artaxerxes gav prästen Esra tillåtelse att åka till Juda och på oktrojera judarna där Torah-lagen som storkungens vilja, och han tillät senare Nehemja att låta återuppbygga Jerusalems tempel och murar. Efter det går det ytterligare 62 veckor (434 år) innan det att den ”smorde Fursten” dör på korset.

  Dan 9:25: ”Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.”

  69:e årsveckan åtföljs av en paus i den Judiska kalendern under församlingens tidsålder

  När så Jesus grundar den första Kristna församlingen genom sina Apostlar så avslutas den 69:e årsveckan i denna profetia. Mitt i den mening som profetian uttalade fram till den smorde Kungens död. Då inträder församlingens/hedningarnas tidsålder som en parantes i den Judiska kalendern.

  Efter korset, och att den profetiska klockan stannade för Israel, fattas det fortfarande en profetisk årsvecka för Israel på 7 år, som också är den sista veckan innan Jesu återkomst.

  Den 70: ionde Årsveckan = Den andra Vedermödan under antikrist den andra förödelsens styggelse.

  Den sista årsveckan är den andra vedermödan, när räkningen av årsveckorna för Israel åter börjar räknas och som också innehåller den stora nöden – Jakobs nöd, och antikrists (den andra förödelsens styggelse) verksamhet innan Jesus stoppar detta och upprättar Tusenårsriket.

  Judarna förkastade den sanne Messias i den 69:e årsveckan, men kommer att ta emot och ingå förbund med den falske Messias och hans falska profet i den 70:e och sista årsveckan.

  Detta innan de så när Jesus kommer och sätter fötterna på Oljeberget i sin andra ankomst, kommer till tro på Jesus på en enda dag och kommer in i sin kallelse och uppgift. En uppgift som vare sig de troende eller någon annan kan fullgöra under Tusenårsriket. Då fullbordas hur de ska bli till välsignelse för en hel värld.

  Då går dessa profetior i Uppfyllelse Apg 15:13-18: ”När de hade slutat tala, sade Jakob: ‘Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter:

  Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, det som är känt från evighet.”

  Amos 9: 11 – 15: ”På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet… Jes. 10: 20 – 23: ”På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem (den som slår dem är antikrist under den andra vedermödan).

  I trohet skall de stödja sig på Herren, Israels Helige. En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige.” (Vid Jesu andra ankomst när de kommer till tro på Honom och därmed kommer in i det nya förbundet i Jesu blod. Och detta som en hel nation och ett helt folk).

  Fler profetior som då kommer att gå i uppfyllelse: Hes. 36: 33 – 35: ”När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda… Se, er Gud kommer…Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas…

  Jes. 6: 11 – 13: ”Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk…Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren.”

  Mika 2:12 ”Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor.”

  Hes. 34:23-24: ”Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde. Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara hövding bland dem. Jag, HERREN, har talat.”

  Hes. 37: 25: ”Så skola de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det vari edra fäder bodde. De skola själva få bo där, så ock deras barn och deras barnbarn till evig tid; och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen.”

  Hosea 3:4-5: ”Ja, i lång tid skola Israels barn få sitta utan konung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. Sedan skola Israels barn omvända sig och söka HERREN, sin Gud, och David, sin konung; med fruktan skola de söka HERREN och hans goda, i kommande dagar.”

  Jes. 60: 21; 61: 8: ”Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet…Jag skall sluta ett evigt förbund med dem…Alla som ser dem skall förstå att de är släktet som Herren har välsignat…” (Tusenårsriket).

  Jag menar inte alls att det finns en annan väg till räddning än genom tro på Jesus för det Judiska folket och Israel. Därför kommer det också att vara så viktigt för oss troende under vedermödan att peka för Judarna på vem Jesus är och offret på korset.

  Som kommer att vara ett led i att de kommer att vid Jesu tillkommelse ”se vem som de har genomborrat” och komma till tro på vem Jesus ÄR och har gjort vid offret av Kristi person (Gud och människa förenade) på korset.

  Och det oerhört märkligt stora synes vara att detta då är vad som händer med dem som en hel nation och folk och inte bara som enskilda troende.

  Sen tycker jag att det verkar som att de troende som får uppståndelsekropparna vid Jesu tillkommelse, har en annan uppgift: att ”regera med Kristus för Tusen år” och att Judarna har en annan uppgift. Att Evangelisera under Tusenårsriket?

  Har de troende och det Judiska folket samma uppgift under tusenårsriket

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 6. Inlägg 7 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Exempel som jag mött på citat från Skriften (som i sig själv är sanna men med ofullständig summering), som pusslas samman med kommentarer till en Ersättningsteologi, med en konsekvens att troende har tagit över Israels kallelse och uppgift för alltid. Inget om att efter hedningarnas tidsålder så kommer Israel som en hel nation och folk till tro på Jesus.

  Slutresultatet av denna ersättningsteologi som man skapar fram är att Judarna hade sin sökningstid, men tog inte vara på den och därför gick budskapet ut till Hedningarna. Och att därefter kan enskilda Judar komma till tro. Så riktigt säger man att Jesus bara har ett folk. De på Jesus troende.

  Så riktigt sägs att man inte kan bli frälst genom laggärningar utan endast genom tro på Jesus. Det blir så bedrägligt när man ensidigt citera Skriften och även säger sanninngar. Men ändå så lyckas skapa en ersättningsteologi där församlingen för alltid övertagit Judarnas roll i frälsningshistorien. Detta sker genom att man helt missar Paulus undervisning i Rom. Kap. 11,

  om hur budskapet slutligen når dem och att hela Israel som hel nation ska bli frälst. Återkommer till det. Men nu först vilket bedrägeri som man här framställer med att ensidigt citera och kommentera Skriften: 

  ” ‘Jesus förklarar i Luk 19:44 att orsaken till det som hände var att dom inte ville förstå fast dom hade detta inför sina ögon hela tiden. ‘De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig’.’

  Vi ser att Jesus var endast sänd till judarna, de förlorade fåren av Israels hus. Nu fanns det en nådatid då Himlen var öppen över Jesus och möjligheten fanns att se och ta emot Messias.

  Matt 10:5: ‘Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: ‘Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar’.

  Han kom till sina egna men Hans egna tog inte emot Honom. Jesus predikade i ca 3 år att ‘Himmelriket är här omvänd er.’ Detta var den ‘nådatid’ som gavs till Judarna. Jesus kom för att ge dom verklig ‘frid’ men nu var det för sent.

  Rom 9:30: ‘hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.’

  Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: ‘Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.’

  Gud var den som in i det sista ville att judarna skulle ta emot sin Messias och bli frälsta. Men så blir följden så som Jesus sa: ‘Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.’

  Gud har NU bara ett folk, inte två. Detta folk som Jesus talar om och som kommer att bära frukt i Guds rike är ALLA troende judar och troende hedningar. Den som kan läsa ut något annat i detta är förblindad och förstår inte Guds handlande I KRISTUS.

  Paulus vände sig nu till hedningarna så som Gud befallt. Hitintills hade ‘först juden sen hedningen gällt, nu gällde alla människor från alla nationer inklusive judarna.

  Apg 13:44: ‘Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna,

  för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området.’

  Och Jesu säger här: Luk 19:41 ‘När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sade: ‘Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon.’ Gud satte punkt för det gamla; se jag gör allting nytt.” (Slut på citaten med inlagda kommentarer som blir till en villfarelse).

  Man kommer till en felaktig slutprodukt, där inte Guds rådslut och kallelse till Israel, som går i fullbordan vid Jesu andra ankomst lyftas fram utan mörkas genom att inte lägga det samman med en helhet av Skriften.

  Man kan citera riktiga citat: ”Löftets barn räknas som Guds barn. Detta har Gud bestämt och då är det så. Men att tillhörigheten blir min bara av NÅD genom TRO det är Guds förbarmande.”

  ”Judar har förkastats ‘för sin otros skull’ och endast om de hednakristna förblir i tron, får de vara kvar i det äkta olivträdet Rom 11:20.”

  Och även så dra denna slutledning: ”Gud erbjöd judarna ett nytt förbund i Kristus. Gud har inte ångrat sin kallelse till judarna men har bestämt att låta allt fullbordas I KRISTUS.”

  Därmed får man det att låta som att Judarna är för alltid ställda utanför och underlåter att följa upp med vad som gäller Israel i samband med Jesu andra ankomst om hur då hela Israel ska komma till tro på Jesus och komma in i det nya förbundet i Kristi blod och därmed komma in i Kristus.

  Med ett bedrägeri på hög nivå (läs låg nivå med en summarisk lögn från satan) så har man därmed helt för alltid fört över till församlingen det som i slutskeendet inte enbart gäller församlingen och enskilda kristna på Jesus troende, utan även då kommer att gälla det Judiska folket och Israel som en hel nation och ett helt folk:

  ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.”

  Men man fortsätter med bedrägeriet: ”De som menar att ‘alla judar skall bli frästa, när Jesus kommer tillbaks och dom ‘ser upp till honom som dom stungit’ förstår inte att utan evangelium, som är Guds kraft till frälsning, går dessa förlorade, dessa Guds utvalda, våra bröder”.

  De ser inte hur Israel då som en hel nation kommer till tro på Jesus!

  Och med blinda ögon där man med seende ögon inte alls ska se, så citerar man från Rom. Kap 11. Men man ser inte att där ligger ju svaret uppenbart och klart om att det Judiska folket och Israel som hel nation kommer till tro på Jesus (!!) när Han kommer i sin andra ankomst. De gör detta som kvarlevan av ett helt folk och en hel nation:

  Där sägs hur klart som helst om Israel:

  ”Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.”

  ”Ty för att ni, mina bröder, inte skall hålla er själva för kloka, vill jag yppa för er denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in (slutet på församlingens tidsålder som sammanfaller med att Jesus avbryter vedermödan, kastar antikrist och den falske profeten i eldsjön och upprättar Tusenårsriket);

  och så skall hela Israel bli frälst.” Och detta genom tro på Jesus som en hel nation och ett helt folk. Det enda i sitt slag, där ingen annan kan uppfylla deras kallelse och uppgift under Tusenårsriket!

  Om Du möter detta falsarium som jag mött och här beskrivit, så släng det i papperskorgen och varna alla för lögnen om att församlingen för alltid har tagit över Judarnas och Israels roll i frälsningshistorien.

  Något om den falska ersättningsteologin om att församlingen för all tid övertagit det Judiska folkets och Israels kallelse och uppgift

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 7. Inlägg 8 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Jag har också mött utsagor angående Templet som inte är hållbara

  Tex. ”Ingenstans i Bibeln finns någonting om att ett tredje tempel skall byggas.”

  Så anförs Bibelord som är riktiga och sanna i sig själv. Men det sker utan att pussla det samman med hela Skriften och man drar därför fel slutsatser:

  ”‘Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar… Men det tempel han talade om var hans kropp… När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade sagt’.

  Jesus talar om templets förstörelse i alla tre evangelierna. Matt 24:1-2; Mark 13:1-2; Luk 21:5-6: Förvisso skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.”

  Här kommer man så igen tillbaka om att det enbart skulle handla om Jerusalems förstöring år 70 och missar så hela fortsättningen om Templen.

  Bedrägeriet ligger så förpackat i sanna ord om när Jesus med användning av ordet Tempel aviserade sin död och uppståndelse, vilket får det hela att verka trovärdigt. Satans strategi är uppenbar med en blandning av lögn och sanning till en slutprodukt av lögn.

  Förvirringen fortsätter med att man tar en profetia som syftar på när Jesus ska låta bygga det fjärde Templet under Tusenårsriket och menar att det är så Jesus ska bygga det tredje Templet genom ”levande stenar” av de troende till ”ett heligt prästerskap” och det är då inget fysiskt tempel mer menar man.

  Så har man då trollat bort det fysiska Templet under antikrist där han slutligen ska förege sig vara Gud innan den slutliga förföljelsen av det Judiska folket startar:

  Se här hur man alltså tar en profetia som syftar på det Fjärde Templet under Tusenårsriket som Jesus då bygger och för det över till att det skulle handla om hur Jesus bygger ett tredje Tempel som skulle enbart byggas i människors hjärtan av ”levande stenar”.

  ”I Sakarja Kap 6:12 beskrivs att det är Herren som skall bygga det tredje templet. ‘Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera…Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på HERRENS tempel.’

  Detta bekräftas av Petrus som säger att av levande stenar skall Gud bygga sitt Tempel. ‘Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje’.”

  Så har man då trollat bort det fysiska Templet under antikrist där han slutligen ska förege sig vara Gud innan den slutliga förföljelsen av det Judiska folket startar!!

  Så helt riktigt anförs en halv sanning: ”Templet, med alla skuggbilder, fanns i Jesus när Han dog på korset. När tiden var fullbordad, när Jesus gick in i det allra heligaste med sitt blod, bekräftade han därmed det som var förebildat i den gamla testamentliga tempeltjänsten. Man kan ‘bildligt’ säga att Judarna själva ‘bröt ner Templet, när dom dödade sin Messias.

  Men detta är inte hela sanningen att det bara var Judarna som var orsak till att Jesus dödades. Hela sanningen är att all världens synd var orsak till att Jesus dog på korset!!

  Det ligger ett sådant bedrägeri här när man tar halvsanningar och kommer till en slutledning som blir till lögn, när man så missar att ett tredje Tempel kommer att byggas upp under antikrist.

  Satan kommer med hjälp av antikrist att skapa ett plagiatet till Kristus och Hans kommande Tusenårsrike och det sanna Templet som Jesus ska bygga upp.

  Antikrist kommer att ordna fred och försöka få det att se ut som att profetiorna går i uppfyllelse med ett förbund med Israel och se till att ett Tempel (det tredje Templet) blir uppbyggt. Där han antikrist, den falske världsfrälsaren, en annan en istället för Kristus, en falsk Kristus slutligen kommer att själv sätta sig i Templet och förege sig vara Gud.

  Sen så fortsätter man att vilseleda och säger: ”Gud satte punkt och kommer aldrig att stå bakom ett jordiskt Tempel eller ett Jordiskt Jerusalem.”

  MEN DETTA ÄR INTE SANT!! Under Tusenårsriket finns beskrivet hur människor kommer att vallfärda till Templet i Jerusalem som Jesus då bygger upp: ”det ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem ska år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.”

  De som fäörmedlar den villfarelse som jag visar på, citerade själva texten om hur Jesus ska bygga ett fjärde Tempel under Tusenårsriket. Men med seende ögon, så ska de alls inte se. För de är så låsta av fiendens tankebyggnader som framförs i deras förvillelse.

  Här kan vi se hur man helt missar Tusenårsriket med följande vilseledande resonemang:

  ”I Evangelierna kan vi se att lärjungarna var övertygade om att Jesus skulle var Kung för ett jordiskt rike. Messias så som dom såg honom, skulle göra slut på allt förtryck och förvandla det judiska folket till ett fritt folk, som skulle härska över ett rike vars härlighet inte skådats sedan Davids och Salomos dagar.

  Lärjungarna som Jesus kallade var säkert övertygade om att få vara med att lägga en grund för ett nytt styre i Israel och Jerusalem. Jesus som bad dem följa Honom ,skulle leda maktövertagandet och sätta Romarna på plats och förverkliga Guds eviga rike på jorden.

  Och trots att Jesus hade försökt förklara vad Himmelriket var, var det ingen som förstod det DÅ. Men när väl den Helige Ande hade kommit, Anden som skulle leda dem fram till hela sanningen, var det ingen som väntade på ett jordiskt rike längre.”

  Märk här hur man blandar samman att Jesus då talade om att ”Guds rike är invärtes i er”, efter Hans uppgift då som världens frälsare och är oförmögna att se vad Skriften säger om Hans kommande uppgift att upprätta Tusenårsriket. Något som då låg långt framför i tid.

  Och man blandar så fortsättningsvis dessutom samman Tusenårsriket och livet med Gud i evighetens värld, då vi är framme vid Guds nya skapelse av Himmel och jord:

  ”Gud skulle ge dom det land som var lovat, ett evigt land. Detta land som Abraham ‘såg’, och väntade på: ‘I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat’.”

  Man missar också att se att vad Paulus talar om här, när de troende får uppståndelsekroppar i mötet med Jesus i skyn (Uppryckandet) innan ingången till Tusenårsriket för att där ”regera med Kristus för tusen år”.

  Paulus säger att eftersom vi har vårt medborgarskap i den kommande himlen och jorden så ska vi underförstått få våra uppståndelsekroppar redan vid ingången till det som föregår slutet med en ny Himmel och ny jord: Tusenårsriket.

  Fil 3:20: ”Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.”

  Man missar så igen Tusenårsriket och går direkt på avslutningen och citerar: 2 Petr 3:7,13: ”Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.”

  Medan sanningen är att detta är vad som gäller: 1 Tess 4:16-17: ”Herren själv skall stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun.

  Och först skall de i Kristus döda uppstå; sedan skall vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skall vi alltid få vara hos Herren.” Jesu andra ankomst för att upprätta Tusenårsriket)

  Vi troende får våra uppståndelsekroppar för att ”regera med Kristus för Tusen år”, som sammanfaller med Upp. 1: 7: ”Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skall se honom, ja också deras som har stungit honom; och alla släkter på jorden skall jämra sig vid hans åsyn.”

  De som jämrar sig är de icke – troende som inte får sina uppståndelsekroppar förrän efter Tusenårsriket och då för att ställas inför Guds domstol och dömas efter sina gärningar och sedan kastas i den brinnande sjön.

  Läs gärna om villolärorna i Annihilismen och Dispensationalismen

  Annihilationismen

  Har Gud två folk – Dispensationalismen

  Pre-Trib bygger på Dispensationalismen

  Ta också del av länken om Tempel 3 och 4 redan nu även om jag återkommer till dessa Tempel.

  Tempel 3 o 4

  Forts Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 8. Inlägg 9 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  År 217 f. Kr. fann sig Antiokus 111 såsom ”Nordlandskonungen” inbegripen i strid med Ptolemaios IV av Egypten såsom ”Söderlandskonungen”, vilket var en uppfyllelse av Daniel 11:10.

  Daniel framställer i 11: 36 Kungen i Nordlandet som en förelöpare till antikrist: ”Kungen ska göra vad han vill, och han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudarnas Gud ska han tala fruktansvärda ting… han ska upphöja sig själv över alla.”

  Jämför med beskrivningen av antikrist i 2 Tess. 2: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

  Daniels skildring av Antiokus smälter på ett märkligt sätt samman med en allmän framställning av den yttersta tidens Antikrist (den andra förödelsens styggelse).

  Därför brukar denne tyrann anses som Gamla testamentets förebild för Antikrist. Då blir det intressant att se att på samma sätt som Jesus föddes snart efter en Gamla testamentets förebild för Antikrist, så skall Jesus komma igen i sin andra ankomst en kort tid efter att Antikrist är på höjden av sin makt under den andra Vedermödan.

  Om den slutlige antikrist (den andra förödelsens styggelse under den andra Vedermödan) heter det att ”han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” Den fysiska personen antikrist kommer alltså att sätta sig i ett fysiskt Tempel.

  Bibeln talar alltså därmed om att ett tredje Tempel en dag ska byggas upp på tempelplatsen. Det här templet kommer att byggas upp under antikrists regim. Men Jesus kommer att avbryta Vedermödan och antikrists styre.

  ”Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka” (den andra vedermödan årsvecka 70 ) ,

  och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer..” (Templet har alltså blivit uppbyggt och antikrist inrättat ett plagiat av riter). Det är i det här templet som Antikrist kommer att sätta sig och utropa sig själv till Gud. (2 Tess 2).

  ”Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” Antikrist, den andra förödelsens styggelse drabbas av detta, när Jesus kommer tillbaka och kastar antikrist i eldsjön och upprättar Tusenårsriket.

  Och detta sker vid Jesu enda andra återkomst. Matt. 24: 24 – 27: ”För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer…Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas.

  Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

  Det tredje Templet under plagiatet antikrists tidsperiod, kommer att förstöras precis som det första och det andra Templet, eftersom ett fjärde och slutligt fysisk Templet till sist ska byggas upp. När vi efter Tusenårsriket kommer fram till en Ny Himmel och en Ny Jord så behövs däremot inte längre något fysiskt Tempel:

  Upp. 21: 1 – 3; 22 – 24: ” Och jag såg en ny himmel och en ny jord… jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud… ‘Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem…

  Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den Allsmäktige och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus..”

  När det gäller det fjärde och slutliga templet kommer det alltså att byggas under Tusenårsriket. Det fjärde templet är mycket utförligt beskrivet i Hesekiel kapitel 40-48. Alltså i hela åtta kapitel!

  Man kan tycka att det är konstigt att ett fjärde Tempel ska byggas under tusenårsriket eftersom det behövs inget mer tempel på grund av Jesu seger på Golgata, men så står det i Bibeln och så kommer det att ske.

  Förmodligen är det från detta Tempel som Jesus kommer styra från Jerusalem över hela jordens folk. Antikrist satte sig i det tredje templet och utropade sig själv till Gud, men här sitter nu den rättmätige Konungen på sin tron i ett Tempel i Jerusalem, som inte är ett plagiat!

  ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem ska år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.”

  Tusenårsriket kommer att bli ett verkligt rike på denna jorden mellan Kristi andra tillkommelse till jorden och ”den Nya Himlen och den Nya Jorden”. Jes 9:6-7; Dan 2:44-45; Luk 1:32-33; Upp 5:10; 11:15; 20:1-10.

  ”Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnat åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen.” Dan 2:44-45.

  Eftersom tusenårsriket, som upprättas strax efter att vilddjurets rike har besegrats, här framställs som ett evigt rike, följer därav att efter en kort tid av uppror i slutet av Tusenårsriket, så kommer det att fortsätta – i en ännu fullkomligare form – i evigheten i den nya Himlen och den Nya Jorden som Gud skapar alldeles i slutskeendet.

  Kristus kommer att regera under Fadern under Tusenårsriket. Kristi regentskap kommer att omfatta hela världen i överenstämmelse med hans titel ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.” Jes 9:6-7; Dan 7:12-14; Luk 1:32-33; 1 Kor 15:24-28; Upp 19:11-16.

  ”Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden vara utan ände över Davids tron och över hans rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. Herrens nitälskan skall göra detta.” Jes 9:6-7

  Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.” Dan 7:13-14. ”Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Luk 1:32-33.

  ”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.” 1 Kor 15:24-25.

  Då har alla de som inte hör Jesus till förpassats till den eviga elden där ”masken aldrig dör och elden aldrig slocknar”, där ska vara gråt och tandagnisslan i evigheternas evighet”. Med dess rätta betydelse av en evighet utan upphörande och förändring.

  Då ska vi som förverkligade/förhärliga människor få dela gemenskapen i evighet med den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  Grunden för Kristen tro

  Vi ska aldrig bli Gudar som satan lockade med på fallets dag: ”Ni kan bli som Gud”. Ske skillnaden mellan Kristus och den på Kristus troende:

  Sju Himmelsvida Skillnader

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 9. Inlägg 10 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  För att veta när Jesus kommer för att rycka upp församlingen så behöver vi veta hur länge församlingen varar och när Bibeln säger att Uppryckandet sker.

  Det finns sammanhang som talar om att ”bruden ska nu renas inför Kristi tillkommelse.” Och syftar på att Jesus skulle komma för att hämta församlingen innan Vedermödan och antikrist.

  Men då är man vilset ute för den första delen av Kapitlet 19 i Upp. synes vara sammankopplat med ”Lammets bröllop” och därmed något av det sista som sker i Upp. Kap. 22 när de troende så går in i ”den Nya Himlen och den Nya Jorden”: ”Och Anden och bruden säger: ‘Kom!’ Och den som hör det ska säga: ‘Kom’!”

  Det är alltså samma skeende som här beskrivs och vilka som där blir med: ”för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet.”

  Detta i ett skeende som här kallas ”Lammets bröllop”, med en ”brud som har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet.”

  Detta är alltså inget som sker innan Vedermödan och antikrist! Man inser inte att man med läran om ett uppryckande av församlingen innan Vedermödan och antikrist hamnar i disspensationalismen som lär att församlingen ska regera från Himlen och det Judiska folket kommer att förbli ett Judiskt folk.

  Vill så visa på att församlingens tidsålder inte slutar innan Vedermödan utan finns med till efter Vedermödan när Hedningarnas/församlingens tidsålder är över och de då blir uppryckta i skyn. Märk inte till Himlen utan i skyn möter de Jesus.

  Det finns många röster om att församlingen upphör på jorden när den upprycks innan Vedermödan. Eller att den först måste av Gud tas undan för att antikrist ska kunna träda fram.

  Men Bibeln pekar på att de troende är med igenom Vedermödan och får möta antikrist och de då ”övervann honom i kraft av Lammets blod och sitt vittnesbörds ord och älskade inte så sina liv att de drog sig undan döden”

  Det framgår också att människor kommer till tro undern Vedermödan och får bli till martyrer för sin tro: Upp. 7: 14: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.” DETTA KAN BARA SKE OM GUDS ANDE ÄR MED IGENOM VEDERMÖDANS TID!

  Hur länge pågår då församlingens tidsålder enligt Bibeln? Jo, ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

  Och när sker då det? Rom.11: 25: ”FÖRHÄRDELSE HAR DRABBAT EN DEL AV ISRAEL OCH SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

  När sker då detta att förhärdelsen över Israel upphör? Jo, VID JESU ENDA ANDRA ANKOMST! Då när de som en hel nation och folk kommer till tro på Jesus. Då släpper ”förhärdelsen” och sker samtidigt som ”ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Fram dit räcker alltså församlingens tidsålder!!

  Församlingen blir alltså med till efter Vedermödan och är inte bara med under ”Judarnas parentes” v. 69 utan även 70 – årsveckan som är Vedermödan.

  Förhärdelsen av Israel som tar slut när Jesus kommer tillbaka varar alltså fram ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Det är alltså då församlingens tidsålder tar slut och inte när Vedermödan inleds eller när antikrist träder fram!!

  Angående Kristi enda andra ankomst och när den sker så behöver vi lägga pusslet kring den sista Basunens ljud: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista BASUNENS ljud.

  Ty BASUNEN skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”….. Att denna text handlar om uppryckandet förstår vi när vi läser 1 Tess. 4:16-17:

  ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds BASUN , då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” MÄRK INTE I HIMLEN UTAN I SKYN!

  Uppryckandet sker i samband med Jesu fullt synliga återkomst vid den sista basunens ljud.

  ”Med starkt BASUNljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda/troende från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra” (Matt 24:31)

  Och tillsammans kommer dessa väldiga skaror att föras upp av änglarna i luften för att möta den återvändande Herren i rymden och därefter troget förbli vid hans sida (1 Tess 4:17).

  När sker då detta med skeendet vid den sista Basunens ljud? Svaret ser vi i Upp. 10:7: ”Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna”.

  ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds BASUN, då skall Herren själv stiga ner från himlen” (1 Tess 4:16)

  Det är ett brett skeende då när ”då skall Herren själv stiga ner från himlen” (1 Tess 4:16).

  Det är ju så mycket som ingår i skeendet av Kristi ankomst:

  1. I det skeendet så rycker först Jesus upp i skyn de som hör honom till. Då finns det de som inte hör honom till som levde tillsammans med de som hörde honom till, och dessa blir kvar.

  2. De troende får sina uppståndelsekroppar i mötet med Jesus i skyn.

  3. Där fördelas också de uppgifter man kommer att få i förhållande till hur man ”förvaltat pundet”.

  4. Så följer de Jesus ned för att så ”regera med Kristus för Tusen år”. Och därmed ”för alltid ska vara hos Herren”. Där förverkligas bönen ”Tillkomme Ditt rike” – Tusenårsriket.

  Vi ska aldrig till Himlen utan efter Tusenårsriket där vi ”regerat med Kristus för Tusen år”, så ska vi som nya skapelser i Kristus träda in i Guds nya skapelse av en ”Ny Himmel och en Ny Jord”. Där förverkligas bönen ”ske Din vilja såsom i Himlen så och på Jorden”.

  5. Det Judiska folket kommer till tro på Jesus och kommer därmed in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket som Jesus i detta skeende inleder.

  6. Antikrist och den falske profeten kastas i eldsjön och där återfinner vi dem så efter de Tusen åren.

  7. Satan fängslas för Tusen år i Upp. Kap. 20.

  8. Jesus slår ner hela den härskara som tillsammans med antikrist var på väg att utrota Israel. Vilket vi ser i denna text:

  ”Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.”

  Mötet med Jesus i skyn sker i samma skeende som då Jesus efter att de troende fått sina uppståndelsekroppar och ska ”regera med Kristus för Tusen år” kommer med sina heliga och sätter fötterna på Oljeberget.

  ”Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig” (Sak 14:5) ”På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut” (Sak 14:4) Så kommer Kristus att inleda arbetet med att upprätta sitt rike (Guds rike) på jorden. Då besvaras alltså bönen ”Tillkomme Ditt rike”.

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 10. Inlägg 11 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Bibeln beskriver skeendet vid uppryckandet av de troende vid Jesu enda andra ankomst:

  1 Kor. 15: 51 – 53 ska läsas tillsammans med 1 Tess. 4: 15 – 17: ”Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade.

  När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.”

  1 Kor. 15: 51 – 53: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”

  Upp. 20: 6: ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”

  Här ingår alla de som i GT dött i tron på löftet om vem Jesus ÄR och hans försoning på korset. Här ingår alla som i NT kroppsligen avsomnat i tron på Jesus med en väntan i Abrahams sköte på den kroppsliga uppståndelsen.

  Här ingår även de som kroppsligen lever i tron på Jesus när Han kommer tillbaka. Här ingår också ”Gossebarnet – förstlingsskörden från Israels barns tolv stammar” Upp. Kap. 12

  Spaning på Upp. Kap.12

  Vad gäller då de som dött/dör i otro på vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons kropp och blod på korset och när får de sina uppståndelsekroppar? Jo, Upp. 20:

  ”Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått…Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet…

  Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok…Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

  Här står också nämnt: ”Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden”. Den andra döden är den eviga andliga döden = den aldrig upphörande åtskillnaden från Guds gemenskap. Det är alltså är något som gäller de andra som inte kroppsligen uppstår förrän efter tusenårsriket: ”om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

  Något som alltså inte gällde ”den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt”, utan för dem gäller:

  ”Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd…Guds och Lammets tron ska stå i staden…Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och FÅR KOMMA IN genom portarna till staden.

  Vi har först tittat på att Jesus kommer och upprättar Tusenårsriket och de som hör honom till ”regerar med Kristus för Tusen år” och så händelserna efter Tusenårsriket där de som inte hör Jesus till, blir dömda och förpassas till samma vistelseort som djävulen i en aldrig upphörande evighet och utan möjlighet till förändring. Först därefter är vi framme vid fortsättningen i 1 kor. 15: 22 – 28.

  24 – 28: ”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.

  Som den sista fienden berövas döden sin makt, för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.”

  Här vid detta skeende så är det redan klart utifrån Upp. tre sista kapitel vilka som kommer att vara ”nya skapelser i Kristus” och som ska vara med på den nya Himmelen och den Nya Jorden:

  ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

  Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud…Och jag hörde en stark röst från tronen: ‘Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem…

  Jag är A och O, begynnelsen och änden…Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska,

  ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” Alltså den eviga aldrig upphörande andliga döden = åtskillnaden från Guds gemenskap.

  När detta drama om vilka som blir med eller inte i Guds eviga gemenskap är över, så överlämnar Han den nya Himmelen och den nya jorden/riket åt Gud Fadern och Gud blir så allt i alla som hör Honom till, som har sina namn skrivna i livets bok genom tron på vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Det är för dessa som är I KRISTUS och hör Honom till ”som den sista fienden berövas döden sin makt”. Alltså över dem gällde ”den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt”.

  Det är den andliga döden = åtskillnaden från Gud som för dem som hör Honom till som deras ”sista fiende berövats sin makt”. De kommer aldrig att skiljas från Guds gemenskap.

  I motsats till de som är inbegripna i ord av Jesus som är riktade till de som går förlorade:

  ”den väg är bred som LEDER TILL FÖRDÄRVET, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som LEDER TILL LIVET…DEN SOM FÖRKASTAR MIG och INTE TAR EMOT mina ord har en domare över sig: det ord som jag har talat ska DÖMA HONOM PÅ DEN YTTERSTA DAGEN…

  Det finns sammanhang som vill tolka dessa ord som att alla ska bli frälsta. ”Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.”

  Det finns mycket falska läror och sammanhang som vill förneka att det finns en evig förtappelse. Antingen talar man om att alla ska bli räddade eller så att de som går förlorade ska bli förintade. Allt är det falskhet som ska ”klia människor i öronen.” Något som jag bemött här:

  Vad innebär det att Gud ska bli allt i alla

  Info kring Uppryckandet som återgetts utifrån Skriften:

  Uppryckandet

  22 tuffa frågor till Pre-Tribbare

  Läran om uppryckandet innan vedermödan saknar stöd i Bibeln

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 11. Inlägg 12 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Tillbaka till Tusenårsriket, som föregår de absoluta slutskeendena med evigheten i Guds gemenskap i Hans nya skapelse av Himmel och jord.

  Jerusalem kommer att bli huvudstaden i ett världsrike med Kristus som Konung. Och detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem: ”Och det skall ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är skall stå där fast och grundat och vara det förnämsta bland bergen och upphöjt över andra höjder, och alla hednafolk skall strömma dit.”

  ”Ja, många folk skall gå ut och säga: ‘Upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar.’ Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem.”

  ”Och han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida.” Jes 2:1-4.

  ”Och Herren skall då vara konung över hela jorden, ja, på den tiden skall Herren vara en, och hans namn ett.. ty Jerusalem skall trona i trygghet. Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem skall år efter år dra ditupp, för att tillbe konungen Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.” Sak 14:9,11,16

  Enligt Hesekiels profetia kommer det alltså under Tusenårsriket att finnas ett Tempel (Det fjärde Templet) i Jerusalem, som till sin storlek kommer att vida överträffa de tempel som hitintills har byggts i Jerusalem. Både det första, det andra och det tredje Templet kan inte mäta sig med detta Tempel under Tusenårsriket.

  Från templets södra sida skall en tempelkälla springa upp, vars vatten skall dela sig i två stora floder. Den ena grenen skall flyta till Döda havet vars vatten därigenom blir sunt och den andra till Medelhavet. ”Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser… och allt får liv, där strömmen kommer… ty deras vatten kommer från helgedomen.” Hes 47: 8-12.

  I Sakarja Kap 6 beskrivs att det är Herren som skall se till att bygga det fjärde Templet:

  ”Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera…Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på HERRENS tempel” (Sak 6:12,13,15)

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 12. Inlägg 13 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Den helige Ande kommer under Tusenårsriket att vara utgjuten över alla människor på ett aldrig tidigare skådat sätt. Joel 2:27-32. Den profetian av Joel innehåller flera skeenden där man får pussla in tidssammanhanget:

  Detta syftar på församlingen med nådegåvor i funktion:

  ”Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.”

  Detta syftar på skeenden innan Jesu andra ankomst och där Judarna kommer till tro på Jesus:

  ”Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. På Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar.”

  Detta syftar på Tusenårsriket:

  ”Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött…Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

  Vilken ande och anda som då kommer att råda är uppenbart i Jes 32:15-18:

  ”Detta intill dess att Ande från höjden blir utgjuten över oss. Då skall öknen bli ett bördigt fält.. Och rättfärdighetens frukt skall vara frid, rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Och mitt folk skall bo i fridshyddor, i trygga boningar och på säkra viloplatser.”

  Den andeutgjutelse som började på pingstdagen kommer då att få sin fulländning och bli den mäktigaste andeutgjutelsen från höjden, som denna syndiga jord har varit med om. Herrens kunskap kommer att ha ett så stort inflytande att det ej kommer att finnas några andra religioner.

  Jes 2:2-4; Jer 31:31-36; Sak 14:16-21; Mal 1:11: ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg…Han ska lära oss sina vägar…För undervisning ska gå ut från Sion…Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk…

  Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden…

  Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland hednafolken. På varje plats ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, mitt namn ska vara stort bland hednafolken, säger Herren Sebaot.”

  ”Ingenstans på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet.” Jes 11:9. ”Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför Herren.” Sak 8:22.

  Genom andeutgjutelsen och därigenom att djävulen, lögnens fader, är bunden kommer människorna att på ett helt nytt sätt kunna skilja mellan sanning och lögn, ljus och mörker.

  Guds härlighet kommer att ständigt vara uppenbar i Jerusalem. ”Och Herren skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten, ty ett skyddande täckelse skall vila över all dess härlighet.” Jes 4:5; Jes 4:4-6; Hes 43:1-5.

  ”Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet.” Jes 11:10

  Eld- och molnstoden som var Guds härlighetsboning under Israels ökenvandring kommer åter att manifesteras under Tusenårsriket. Denna härlighetsky kommer att vara ett mäktigt vittnesbörd om Guds närvaro i Jerusalem.

  Det andliga mörker (täckelse) som nu råder över jorden kommer att tagas bort. ”Och han skall på detta berg (Sion) göra om intet det dok som höljer alla folk, och den slöja som täcker alla folkslag.” Jes 25:7.

  Jes. 56:7: ”dem skall jag låta komma till mitt heliga berg och giva dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skola vara mig välbehagliga på mitt altare; ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.”

  När i världshistorien har Templet varit ett ”bönehus FÖR ALLA FOLK”? ALDRIG! Jesus hänvisar till det här textstället, när han driver ut månglarna ur templet i Mark 11:17: ”Det är ju skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk [ all nations; KJV].’ Men ni har gjort det till en rövarkula.”

  Det grekiska ordet för ”folk” är här ”ethnos” [från vilket vi fått ordet ”etnisk”] vilket är samma ord som normalt annars översätts med ”hedningar” [”Gentiles”] i NT. Enligt Jesus så förutsade därför Jesajas profetia en framtid då det fysiska Templet skulle vara ett bönehus för ALLA NATIONER [Hedningar, Gentiles].

  Den enda möjliga framtida uppfyllelsen av den profetian är i ett fysiskt Tempel i Jerusalem under Tusenårsriket [som Sakarja 14 beskriver, där alla folken kommer samman för att hålla högtid].

  Templet som beskrivs i Hesekiel 40-48 är Tusen – års – Templet och är det Tempel som Jesaja [och Jesus] hade i åtanke, liksom också Sakarja. Enligt Hesekiel så kommer alltså det Templet att bli i en mycket större skala än något av de tidigare Templen.

  Sakarja Kap. 14 är ett av de tydligaste textställena som anger ett faktiskt existerande Tempel under tusenårsriket. Lägg särskilt märke till den tydliga referensen till lövhyddohögtiden och Tusen – års – Templet EFTER striden vid Harmagedon.

  Sakarja 14:1-11; 16-21: ”Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall utskifta byte…ty HERREN skall draga ut och strida mot de folken, såsom han stred förr på drabbningens dag.

  Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder…

  Och det bliver en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd av HERREN, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det bliver ljust, när aftonen kommer…

  Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett…och folket skall bo där i ro och icke mer givas till spillo, ty Jerusalem skall trona i trygghet…

  Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden…På den tiden skall på hästarnas bjällror stå att läsa: »Helgad åt HERREN», och grytorna i HERRENS hus skola vara såsom offerskålarna framför altaret.”

  Faktum är att den här texten klart utsäger att det kommer att finnas både ett Tempel OCH en offertjänst, samt FOLKSTAMMAR (hednafolk) som kommer för att fira lövhyddohögtiden EFTER striden vid Harmageddon, då Kristus återvänder till Oljeberget med ”alla sina heliga”.

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 13. Inlägg 14 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  En del säger att offren har ju upphört i och med Hebr. Kap. 9 – 10, där Kristi försoningsgärning är utförd ”en gång för alla”, och då det därför inte längre skulle finnas några behov av ytterligare offer för synder. Men märk då att alla offer var inte syndoffer.

  Lövhyddohögtiden [Sakarja 14] och påsken [Hesekiel 45] kommer att firas under Tusenårsriket. Men det kommer däremot INTE försoningsdagen att göras. Jeremia gör klart att ”försoningsdagen” INTE kommer att bli firad under Tusenårsriket.

  Jer. Kap. 3: ”på den tiden skall man kalla Jerusalem ‘HERRENS tron’; och dit skola församla sig alla hednafolk, till HERRENS namn i Jerusalem.”

  Jeremia fokuserar Herrens tron och gör därmed klart att försoningsdagen med bestänkandet av blod på förbundsarken inte ska firas längre och förklarar varför.

  Eftersom i stället för ”HERRENS förbundsark” så kommer nu HERRENS tron då att vara där! ”Förbundsarken” representerade Guds tron men behövs nu inte längre eftersom Guds tron nu står där som ett resultat av det bestänkta blodet på arken som en förebild till offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Prästen som gick in i det allraheligaste för att bestänka arken med blodet, var en symbol för Kristus som trädde in i himmelens tempel med Sitt eget blod! Men eftersom det har ”skett en gång för alla” på korset så firas inte längre försoningsdagen i Tusenårsriket.

  Herrens tron kommer att vara på den allraheligaste platsen, och templets förlåt kommer att vara ÖPPNAD! Människor kommer att ha fullt tillträde till Herren inför Hans tron! De kommer att komma till Jerusalem för att tillbedja, och föra med sig sina offer inför Herren.

  De offer som kommer att frambäras kommer INTE att vara försoningsoffer för synd. Kristus tog itu med den saken en gång för alla. Där kommer emellertid att framföras många offer av lovprisning, och till åminnelse.

  Det här är i själva verket också vad påsken var, en högtid till åminnelse av Guds befrielse från Egypten, och en profetia om korsfästelsen. Lövhyddohögtiden var till åminnelse av ökenvandringen, och utgör samtidigt en profetia om Tusenårsriket!

  Dessa högtider kommer att bli storartade högtider till åminnelse av vad Gud har gjort för oss, precis liksom vi nu håller ”Herrens måltid” både som en åminnelse av korsfästelsen, OCH en profetia om Tusenårsriket, när vi kommer att sitta ner och hålla måltid med Jesus själv.

  Lägg märje till vad Jesus säger iLuk. 22:15-20: ”Och han sade till dem: ‘Jag har högeligen åstundat att äta detta påskalamm med eder, förrän mitt lidande begynner; ty jag säger eder att jag icke mer skall fira denna högtid, förrän den kommer till fullbordan i Guds rike’.

  Och han lät giva sig en kalk och tackade Gud och sade: ‘Tagen detta och delen eder emellan; ty jag säger eder att jag härefter icke, förrän Guds rike kommer, skall dricka av det som kommer från vinträd’.

  Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sade: ‘Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gör detta till min åminnelse. Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod, som varder utgjutet för eder.

  Du kan här både se åminnelseaspekten av Herrens måltid liksom den profetiska aspekten. Det är på samma sätt med alla högtiderna. När vi väl är på den andra sidan av Jesu andra tillkommelse så kommer det som nu är ”profetiskt” att då vara ”till åminnelse”.!

  Alla de offer som nämns i samband med Hesekiels tempel torde uppfattas som att de kommer att vara åminnelsehögtider, tillbakablickande mot vad som redan förverkligats, på ett liknande sätt som vi nu högtidlighåller korsfästelsen med bröd och vin.

  Så ta då tillvara att Jesus visar på att firandet av nattvarden som visar på vem Han är och har gjort kommer att firas och åskådliggöras under Tusenårsriket: ”ty jag säger eder att jag icke mer skall fira denna högtid, förrän den kommer till fullbordan i Guds rike”.

  Där kommer det att bli helt uppenbart för dem som kommer till tro att det handlar om offret av Kristi persons kropp och blod på korset och inte att en ritual i sig själv skulle förmedla andligt liv!

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 14. Inlägg 15 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Det är något speciellt med när Guds plan och vilja med Israel går i fullbordan under Tusenårsriket:

  ”I din avkomma skall ALLA JORDENS FOLK BLI VÄLSIGNADE.. Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE.”

  Därför försöker satan på alla sätt göra Guds plan om intet. Det gör han med ”ersättningteologi” som jag visat på och genom att även via förelöpare och senare antikrist själv utrota det folk som Gud utvalt till att bli som en hel nation och folk till denna välsignelse för en hel värld. Men det kommer inte att lyckas:

  ”I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.” (Jes 27:6) Det är alltså något speciellt för hela världen som det Judiska folket ska bidraga med.

  Gud till Abraham: ”I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst…Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE.”

  Paulus säger: ”Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.” Denna kallelse att det Judiska folket ska bli till en speciell välsignelse står alltså fast.

  När jag går igenom texterna som talar om när Israel kommer till tro på Jesus, så kan jag inte finna något av det som gäller de troende i församlingen, att de ska få uppståndelsekroppar och ”regera med Kristus för Tusen år”.

  Därför tror jag att deras uppgift handlar om något annat. Min tro är att det handlar om att under Tusenårsriket Evangelisera på ett aldrig tidigare skådat sätt om vem Jesus är och har gjort, nu när de då kommit till tro på Jesus som en hel nation och ett helt folk.

  Har de troende och det Judiska folket samma uppgift under tusenårsriket

  Hesekiels syn av ett nytt tempel och ett nytt Jerusalem (Hes 40 – 48) handlar uppenbarligen om förhållandena under Tusenårsriket.

  Att det finns portar som står öppna åt alla fyra väder sträcken i Hesekiels tempel, talar för att det skall finns möjlighet till frälsning för människor under Tusenårsriket. Människor skall komma från öster och väster, norr och söder för att söka Jesus i Hans Tempel i Jerusalem.

  Vilka är det då som ska evangelisera och predika om vem Jesus är och offret på korset? Är det de med uppståndelsekroppar av de troende i församlingen, som ”regerar med Kristus”?

  Är det de förhärligade människor som har fått del av den första uppståndelsen, som ska bli medregenter med Kristus under Tusenårsriket 1 Kor 15:51-58; Fil 3:21, som ska evangelisera världen?

  Eller är det, det Judiska folket som här under Tusenårsriket evangeliserar världen och på så sätt blir till ”välsignelse för en hel värld”?

  Att det Judiska folket har en uppgift står ju fullt klart. Är det då samma uppgift som de som fått sina uppståndelsekroppar till förhärligade människor som regerar med Kristus som det Judiska folket har?

  Varför finns det då inget nämnt om att de också blir till förhärligade människor med uppståndelsekroppar som ska regera med Kristus? Själv anar jag att det handlar om att evangelisera en hel värld på ett aldrig tidigare skådat sätt och att de därför inte får sina uppståndelsekroppar förrän deras kallelse och uppgift är slutförd efter Tusenårsriket.

  Något speciellt är det i vart fall med den uppgift som det Judiska folket kommer att förverkliga. Luk. 1: 68 – 77: ”…Han har… tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham: att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle FÅ TJÄNA HONOM UTAN FRUKTAN; I HELIGHET OCH RÄTTFÄRDIGHET INFÖR HONOM ALLA VÅRA DAGAR:”

  Hes. 20: 40 – 42: …”Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, Herren , DÄR SKA HELA ISRAELS HUS TJÄNA MIG …Jag skall bevisa mig helig bland er inför hednafolkens ögon. Ni skall inse att jag är Herren, när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder”

  Amos 9: 14 – 15; 1 Krö. 16: 15 – 18: Herren skall vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid…

  …Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud…Kom för alltid ihåg hans förbund…

  det förbund han slöt med Abraham och hans ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: Åt dig vill jag ge Kanaans land, det skall bli er arvslott…

  Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. (En del tror att detta handlar om dagens Israel. Men de ska fördrivas igen av antikrist)

  Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren.” (Detta handlar om när Jesus kommer tillbaka och de som en hel nation och ett helt folk kommer till tro på Jesus, vem Han är och betydelsen av offret av Kristi person på korset och de då kommer in i det nya förbundet i Kristi blod).

  Hes. 36: 33 – 36; Jer. 31: 10 – 12: ”Så säger Herren, Herren : När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna på nytt byggas upp…

  Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt…Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. Ty Herren skall befria Jakob och friköpa honom”.

  Sak. 8: 1 – 8; Amos 9: 11 – 15 och Hes. 37: 22 – 28:

  ”Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver…Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas ‘sanningens stad’ och Herren Sebaots berg ‘det heliga berget’…

  Även om det kan te sig alltför underbart för kvarlevan av detta folk…Jag skall låta dem komma och BO I JERUSALEM, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet….

  …På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda…Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. DE SKA BYGGA UPP SINA ÖDELAGDA STÄDER OCH FÅ BO I DEM…Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud…

  …Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha…Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser…

  De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall alla ha en och samma herde…

  …De skall leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. De skall bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det land där era fäder bodde…och min tjänare David skall för evigt vara deras furste.

  Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Det skall vara ett evigt förbund med dem…Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Och folken skall inse att jag är Herren som helgar Israel, när min helgedom är mitt ibland dem för evigt.”

  I kapitel 37 (Som en del menar skulle handla om dagens Israel, men som handlar om när de kommer till tro på Jesus vid Hans ankomst) leds Hesekiel i anden av Gud till en dal där han i en vision ser Israel liggande i form av torra ben.

  ”…och benen kom åter tillhopa, så att det ena benet fogades till det andra. Och jag såg hur senor och kött växte på dem och huru de övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem

  (dagens Israel som ett helt folk och nation börjar samlas till sitt land men utan andligt liv som hel nation – inte bara enskilda Judar som kommit till tro på Jesus)…

  Och han sade till mig: ‘Du människobarn, dessa ben är alla Israels barn … Och jag skall låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande, och jag skall låta er få bo i ert land; och ni ska förnimma att jag, HERREN, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger HERREN.” (Israel som en hel nation som kommer till tro på Jesus, vid Jesu ankomst).

  Lyssna aldrig till ”fiendens listiga anslag” om att denna Guds plan för Israel och det Judiska folket inte skulle gälla idag och inte skulle förverkligas!!

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 15. Inlägg 16 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  De som kommer att Evangeliseras av Judarna under Tusenårsriket är de människor som är levande in i Tusenårsriket och de som kommer till under Tusenårsriket.

  De får höra om Jesus tror jag på ett sätt som aldrig tidigare. Men om tron blir något som ”blivit en sanning som leder till frälsning”, kommer att prövas när satan i slutet av Tusenårsriket (har varit bunden under Tusenårsriket) kommer loss igen för att förvilla människor med sin lögn enligt Upp. 20: 1 – 3:

  ”Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.”

  Då som nu kommer det att vara människor som hellre följer satans lögner och lockelser än sanningen om vem Jesus ÄR och offret på korset av Kristi persons kropp och blod och som kommer att gå förlorade.

  Vilka människor åsyftas med dessa Ord att Israel ska bli till välsignelse för? ”I din avkomma skall ALLA JORDENS FOLK BLI VÄLSIGNADE.. Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE.”

  Vilka människor åsyftas här under Tusenårsriket? ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden…

  Vilka åsyftas i Jes 11:9 – 10: ”Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför Herren. Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet.”

  Vilka åsyftas i Mark 11:17 när säger Jesus: Det står skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk [ all nations; KJV].’ Men ni har gjort det till en rövarkula.” Det grekiska ordet för ”folk” är här ”ethnos” [från vilket vi fått ordet ”etnisk”] vilket är samma ord som normalt annars översätts med ”hedningar” [”Gentiles”] i NT.

  Jo, allt syftar det framåt på Tusenårsriket där enligt Jesus så förutsade därför Jesajas profetia en framtid då det fysiska Templet skulle vara ett bönehus för ALLA NATIONER [Hedningar, Gentiles]. Vilka är då de som åsyftas här som ska komma från alla nationer för att tillbe i det fjärde Templet under Tusenårsriket?

  Det måste ju ändå vara ett faktum att det kommer att finnas både ett Tempel OCH en offertjänst, samt FOLKSTAMMAR (hednafolk) som kommer för att fira lövhyddohögtiden EFTER striden vid Harmageddon, då Kristus återvänder till Oljeberget med ”alla sina heliga”.

  Vilka människor här under Tusenårsriket är det som Jesus åsyftar att Han då ska få anledning att åter dela brödet och vinet med? Är det bara det Judiska folket som kommit till tro på Jesus? Eller är det även människor från hednafolken som kommer till tro på Jesus under Tusenårsriket? Luk. 22:15-20:

  ”Och han sade till dem: ‘Jag har högeligen åstundat att äta detta påskalamm med eder, förrän mitt lidande begynner; ty jag säger eder att jag icke mer skall fira denna högtid, förrän den kommer till fullbordan i Guds rike’.

  Detta handlar ju inte om de troende från församlingen, som fått sina uppståndelsekropp till förhärligade människor, som ska ”regera med Kristus för Tusen år”.

  Det kan handla om det Judiska folket som åminner Jesu offer på korset. Men detta handlar inte om det Judiska folket: ”Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför Herren.”

  Utan det måste ju då handla om FOLKSTAMMAR (hednafolk), ”alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem”, och de som ska få uppleva välsignelse av det Judiska folket:

  ”ALLA JORDENS FOLK BLI VÄLSIGNADE.. Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE”. Vilket kommer att ske under Tusenårsriket.

  Allt sammantaget tyder på att det finns hedningar från alla folk som under Tusenårsriket kommer till tro på Jesus. Vad väntar då dem efter Tusenårsriket och de blivit sållade av den lössläppta satan, vars lögner och lockelser avslöjar äktheten i tron på Jesus?

  Nu när jag börjat inse att det kommer att bli människor som kommer till tro på Jesus under Tusenårsriket, så får uttrycket ”Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”, en praktisk betydelse.

  Anar att det är så, att de som kommit till tro på Jesus under Tusenårsriket, först ställs inför samma Guds domstol som de som fått sina uppståndelsekroppar för att dömas efter sina gärningar och sen kastas i eldsjön.

  Men att när det framgår att de har sina namn skrivna i Livets bok genom tro på Jesus, så blir de frikända i domen på grund av att de inräknas i Jesu blodsoffer på korset,

  inte tillräknas sin synd, utan tillräknas Kristi rättfärdighet av nåd, som en fri gåva från Gud vid tro på Jesus. De får höra Orden, ”så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus”

  De ska få höra samma ord som de troende som fick sina uppståndelse/härlighetskroppar vid Jesu andra ankomst: ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt”.

  De är nu också nya skapelser i Kristus, får sina uppståndelsekroppar som ska passa in i den eviga gemenskapen med Gud i Hans nya skapelse av Himmel och jord. Över dem har då ”den andra döden” – den eviga andliga döden – den eviga åtskillnaden från Guds gemenskap, ingen makt.

  De får då uppleva: ”Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud…Och jag hörde en stark röst från tronen: ‘Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem…

  Jag är A och O, begynnelsen och änden…Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son…Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och FÅR KOMMA IN genom portarna till staden.”

  De som går förlorade och inte hade sina namn skrivna i Livets bok kommer att få höra: ”GÅ BORT IFRÅN MIG…DÄR SKA NI GRÅTA OCH GNISSLA TÄNDER, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan NI SJÄLVA HAMNAR UTANFÖR”

  Studera gärna vidare kring dessa spörsmål som här vidrörts:

  Israel och det Judiska folket är välsignade av Gud och kommer att bli till välsignelse inlägg

  Uppror mot Guds löfte om det Judiska folkets upprättelse

  Israel under vedermödan och efter vedermödan

  Hur ska de troende möta/bemöta vedermödan tillsammans med och finnas för det Judiska folket.

  Det Judiska folkets frälsning

  Det slutliga eviga återupprättandet av det Judiska folkets stat – Israel

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 16. Inlägg 17 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Vill riktigt poängtera att jag menar inte alls att det finns en annan väg till räddning än genom tro på Jesus för det Judiska folket och Israel. Därför kommer det också att vara så viktigt för oss troende under vedermödan att peka för Judarna på vem Jesus är och offret på korset.

  Vad som här talas om förbund handlar inte om något annat förbund än det ”nya förbundet i Jesu blod” – ”blodsförbundet” = ”ta bort ogudaktighet från Jakob…när jag tar bort deras synder…Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”

  Judarna har samma väg till pånyttfödelse och räddning till Guds gemenskap som alla andra: Tron på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Det är detta som sker med dem som en hel nation och folk när de ser Jesus stå på Oljeberget när Han kommer i sin andra ankomst.

  Då fullbordas profetian i Hes. 36: 33 – 35:

  ”När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda… Se, er Gud kommer…Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas…

  Då fullbordas Jes. 6: 11 – 13:

  ”Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk…Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren.”

  Då fullbordas Mika 2:12:

  ”Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor.”

  Då fullbordas Hes. 34:23-24: ”Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde. Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara hövding bland dem. Jag, HERREN, har talat.”

  Då fullbordas Hes. 37: 25: ”Så skola de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det vari edra fäder bodde. De skola själva få bo där, så ock deras barn och deras barnbarn till evig tid; och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen.”

  De kommer att komma till tro på vem Jesus ÄR och har gjort vid offret av Kristi person (Gud och människa förenade) på korset. Och det oerhört märkligt stora synes vara att detta då är vad som händer med dem som en hel nation och folk och inte bara som enskilda troende.

  ”I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.” (Jes 27:6) Det är alltså något speciellt för hela världen som det Judiska folket ska bidraga med.

  Gå inte på något sätt emot denna Guds plan med Israel!!

  Men fall inte heller i det andra diket där man med sin ”Israel – vänlighet” försöker förbereda riket så att Jesus kan komma.

  Kingdom now

  Ekman och LO menade att de skulle bidraga till uppfyllelsen av profetiorna om Israel genom att hjälpa Judarna till sitt land.

  Detta skeende är grundat på läran att Gud bara hjälplöst kan se in i sin skapelse och bevittna hur de nyskapade Guds söner, som är som gudar i sig själva, ska ta tillbaka vad satan stulit.

  Därför ska de också se till att hjälpa Gud med uppfyllelsen av profetiorna när det gäller Israel. De hoppar över vedermödan och antikrist för de byggde på Lewi Pethrus bok ”Jesus kommer” med uppryckande före vedermödan.

  När Judarna med hjälp av de troende är tillbaka i sitt land så är då profetiorna uppfyllda med hjälp av ”Guds söner” som förbereder och är orsak till Kristi ankomst. De troende har då sett till att Jesus kan komma tillbaka på Oljeberget menar man.

  Inget sägs om Tusenårsriket som Jesus ska upprätta. Det uppstår genom ”Kingdom now -lära” hur de troende skapar detta rike som Jesus så kan komma till. Det är de troende som ser till så att Jesus kan återkomma.

  Man vill framstå som Israelvänlig. Något som ”Kristna” då bejakar. Men som inte ser bedrägeriet med en blandning av sanning och lögn och med ett agerande på fel sätt (försöker hjälpa Gud med det som Han kommer att göra) och på fel tid (Det man nu försöker göra åt Gud kommer att förverkligas av Jesus när Han kommer tillbaka).

  Judarna får sitt land enligt löftet till Abraham när Jesus kommer och de då kommer till tro på honom som en hel nation och ett helt folk.

  Det är först då, som de kommer in i sin kallelse och uppgift. Där bakom ligger inte några människors agerande utan detta sker uteslutande genom Guds ingripande.

  Först då går profetiorna i slutlig fullbordan i Tusenårsriket upprättat av Jesus och därefter vid upprättandet av ”en ny Himmel och en ny jord”. Allt är det Guds verk! Men ”Kristna” i avfallet försöker i förtid tillskansa sig äran av att hjälpa Gud och själva förverkliga Riket så att Jesus kan komma.

  Det kommer även antikrist att göra med sitt bedrägeri om hans ”Israel – vänlighet”, där han synes förverkliga profetian om Templet. Förverkliga Guds förbund med Israel och upprättandet av ett fridsrike.

  Antikrists Israelvänlighet och hjälp med uppfyllandet av profetior blir bara till plagiat av deras riktiga uppfyllelse när den Sanne Jesus Kristus – den Sanne världsfrälsaren kommer för att upprätta Tusenårsriket.

  ”Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus… detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan…

  …Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk…för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder…När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna.”

  …På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda…Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem…Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud…

  …Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha…Och de skall inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser…De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall alla ha en och samma herde…

  …De skall leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. De skall bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det land där era fäder bodde…och min tjänare David skall för evigt vara deras furste.

  Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Det skall vara ett evigt förbund med dem…Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Och folken skall inse att jag är Herren som helgar Israel, när min helgedom är mitt ibland dem för evigt.”

  Forts. Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Gilla

 17. Inlägg 18 Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  Om Du är seriöst intresserad av dessa spörsmål så studera då från länken om skillnaden mellan Tusenårsriket och den Nya Himlen och den Nya Jorden

  https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html#skillnaden-mellan

  Fram till efter länken https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html#oversikt

  Om Du är seriöst intresserad av dessa spörsmål så studera då kring antikrist den falske profeten och skökan från länken https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html#antikrist-och-antikrists-varldsrike

  Och fram till efter länken https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html#aldrig-mer

  Vill Du ta del av hela studiet över Uppenbarelseboken som ger mycket svar på de spörsmål som här avhandlats så gör det på https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html

  LYCKA TILL!!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s