Vill förklara något vad jag menade med: ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket en förberedelse av antikrists förbund med dem.

Vill förklara något vad jag menade med: ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket en förberedelse av antikrists förbund med dem.

Inlägg 1 kring skeendet framför med Israel

1. Att nu försöka få till att Israel ensamt skulle ha Jerusalem är inte rätt i tiden och bara orsakar ytterligare spänningar. När det blir rätt tid för det så kommer Jesus själv att se till att Jerusalem är deras huvudstad. Jesus ska själv sitta där under Tusenårsriket och människor ska vallfärda Dit.

Jer. Kap. 3: ”på den tiden skall man kalla Jerusalem ‘HERRENS tron’; och dit skola FÖRSAMLA SIG ALLA HEDNAFOLK, till HERRENS namn i Jerusalem.”

”Sionisterna” som bara ser på dagens Israel och inte det kommande enligt Guds löfte, har en lära: ”eftersom Gud har fört Judarna tillbaka till landet Israel, så kan inte längre något vanhelga landet”. Och menar att det moderna Israel idag är den slutliga återsamling som Gud lovat dem genom profeterna.

En del menar att etableringen av staten Israel 1948 är uppfyllelsen av profetiorna om det ”återupprättade riket åt Israel” och åberopar följande text i Hes. 36: 33 – 35:

”Så säger Herren, Herren : När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna på nytt byggas upp. Det ödelagda landet skall åter bli brukat i stället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. Då skall man säga: Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa.”

Men märk: ”När jag har renat er från alla era missgärningar”. Detta har ännu inte skett, utan sker i samband med när Jesus kommer tillbaka och de ”blir frälsta på en dag”!! Detta Skriftställe hör alltså framtiden till, efter den vedermöda som nu ligger framför det Judiska folket och Israels nation och inte det Israel som vi idag ser!!

2. Man tar ordet om att välsigna Israel som att man bara ska bejaka allt vad de företar sig. Vare sig det är enligt Guds vilja eller inte. Det är inte emot Gud att påtala när Judarna idag kan handla orättfärdigt eller påtala att Judendomen inte leder till gemenskap med Gud i sin lagiskhet. Eller att där försiggår kabbala och andra inte från Gud välbehagliga företeelser.

Detta spelar antikrist i händerna inför hans ”gullande med Judarna” i ett förbund med dem innan han får sin vilddjursnatur för att så starta den största förföljelse av det Judiska folket världen skådat. Jesus säger om detta i Matt. 24:

”När ni ser ’förödelsens styggelse (Antikrist när han sätter sig i templet och föreger sig vara Gud)… då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas/troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.”

Här under vedermödan där alltså de troende är med kommer en stor uppgift att vara att finnas på två sätt för Judarna. Dels hjälpa dem i deras nöd. Men också att för dem predika Kristus så att de känner igen Honom när Han sätter sina fötter på Oljeberget.

Forts Inlägg kring skeendet framför med Israel

Om HaFos funderingar

Mitt hjärta är gripet av en sådan nöd, över vad jag upplever, nästlar sig in, förlamar och vilseför kristenheten. Guds församling. Det är här i själva kärnan av Evangeliet som förvanskningen sker i trosförkunnelsen. Samma språkbruk, men med en ny innebörd bakom orden, som omintetgör vem Jesus är som Kristus och vad som gäller i försoningen. Där upplöses enheten av Gud och människa i Kristi person och säras den Gudomliga enheten mellan Fadern och Sonen. Det blir inte längre offret av Kristi kropp och blod som är det tillräckliga och giltiga offret i försoningen, utan en andlig död av Jesus krävs också. Människan har i trosförkunnelsen en ställföreträdare som misslyckas lika mycket som Adam och dör den andliga döden och lämnar därmed människan kvar i sin andliga död, medan hon genom en snedvriden människosyn och ande, själ och kroppslära, förleds tro att hon i sig själv är såsom en Gud redan här i tiden och börjar praktisera en "troslära" som har sina rötter från ockulta sammanhang kring skaparekraften i Dina uttalade ord.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Vill förklara något vad jag menade med: ”dagens Jude och Israel vänlighet” kommer i fel tid och på fel sätt och blir i själva verket en förberedelse av antikrists förbund med dem.

 1. Inlägg 2 kring skeendet framför med Israel

  Vad säger Skriften med syfte på det Judiska folket och Israel, om vad som ligger framför dem under vedermödan:

  ”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse…Han skall också dra in i ‘det härliga landet’…Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.”

  En del menar att ”sållningen” av Israel började år 70 och avslutades vid staten Israels proklamerande 1948 och menar vidare att nu ska de aldrig mer behöva lida och förskingras.

  De åberopar då en text som egentligen syftar på ett senare skede efter vedermödan och Kristi återkomst. De åberopar Amos sista vers: ”Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.”

  Men detta är något som kommer EFTER vad som står i Dan. 9: 27: ”Förödelse är fast besluten. Han (antikrist) skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

  Israel kommer att intas och folket att spridas ut på nytt. Den nu pågående återkomsten till Israel gör den sista sållningen möjlig, så väl som det möjliggör den slutgiltiga återsamlingen av det Judiska folket och även återupprättelsen av ”Davids fallna boning” blir möjlig.

  Vid den slutliga återkomsten, efter en vedermöda av aldrig tidigare skådat slag, så kommer det Judiska folket, som då är födda på nytt i tro på Jesus in i sitt löftesland för evigt.

  Och det som en hel nation och inte som bara enskilda människor, och då blir dessa ord verklighet: ”Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.”

  Forts Inlägg kring skeendet framför med Israel

  Gilla

 2. Inlägg 3 kring skeendet framför med Israel

  Uppenbarelseboken visar på att det Judiska folket boende i landet Israel kommer att fly till kringliggande ökenområden och att Jerusalem ska förtrampas i en period på fyrtiotvå månader ( 31/2 är lika med senare delen av vedermödan), innan Judarnas konung kommer åter och nu då för evigt befriar detta förtrampade förbundsfolk.

  Detta när de då kommer till tro på Jesus och slutligen och för evigt kommer in till sitt land, för att där för tusen år komma in i sin kallelse och uppgift. Då har det vänt och följande ljuder:

  ….Hednafolken skall förstå att Israels folk fördes bort i fångenskap för sin missgärning, eftersom de var trolösa mot mig, så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fienders hand, så att de alla föll för svärd. Jag handlade med dem som deras orenhet och deras överträdelser förtjänade, och jag dolde mitt ansikte för dem…

  … Därför säger Herren, Herren : Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem.

  När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren .”

  Detta är alltså något som ännu inte skett. Detta kommer när ”jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren .” Vilket sker efter Jesu sanna tillkommelse och de har som en hel nation kommit till tro på Jesus och blivit ”frälsta på en dag”.

  DÅ FULLBORDAS! Obadja 1: 17: ”Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar.” Märk att de som är räddade skal ”vara heliga”, alltså handlar det om att Jesus kommit tillbaka och att de nu har kommit in i Abrahams tro, med tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull.

  Detta är något som alltså ligger framför oss, men det är då viktigt för oss som troende att inse detta, så att vi när det så sker, kan finnas där på ett rätt sätt inför detta skeende när vi väl är framme där.

  Forts Inlägg kring skeendet framför med Israel

  Gilla

 3. Inlägg 4 kring skeendet framför med Israel

  DÅ FULLBORDAS! Sak. 10: 6: ”Jag skall ge styrka åt Juda hus och Josefs hus skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem, och de skall vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren, deras Gud, jag skall bönhöra dem.”

  Eftersom det framgår, att de nu här är frälsta, så sker detta i samband med Kristi tillkommelse och därmed är det något som ligger framför oss och det är då viktigt för oss som troende att inse detta, så att vi då inför detta skeende, kan finnas där på ett rätt sätt.

  DÅ FULLBORDAS! kopplingen mellan det ”nya förbundet”, när det Judiska folket kommer till tro på Jesus och är framme vid den slutliga, eviga ingången till det land,

  som var sammanknippat med förbundet med Abraham och hans ättlingar av ”Abrahams tro” och att de ”blir rena” och blir födda på nytt av Guds Ande enligt Hes. 36: 24 – 28,

  något som INTE handlar om de hednakristna/församlingen, UTAN OM DET JUDISKA FOLKET OCH ISRAELS NATION. SOM ETT HELT FOLK OCH EN HEL NATION!

  ”Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.

  Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.

  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.”

  DÅ FULLBORDAS! Jer. 32: 39 – 40; Sak. 12: 10, 14: 1 – 4; Matt. 24: 29 – 30; Upp. 1: 7: ”Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig…Jag skall sluta ett evigt förbund med dem…jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig…

  Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat…På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster… Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig…

  …Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet…Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s